واتر میز موریس ، Morris Water Maze

واتر میز موریس به طور گسترده در مطالعه حافظه فضایی و یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش حیوانات در یک ظرف آب قرار داده می شوند و باید به سمت یک سکوی مخفی شنا کنند. واتر میز موریس یکی از گلد استاندارهای علوم اعصاب رفتاری می باشد که در سال ۱۹۸۴ توسط ریچارد موریس ساخته شد.